Wykaz Podatników VAT – Biała Lista Podatników VAT

Zachęcamy do przeczytania krótkiego opisu dotyczącego uruchomienia białej listy podatników VAT. 

Biała lista – co to jest…
 Od 1 września 2019 r. zaczął działać prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz informacji o podatnikach VAT. Wyszukiwarka podatników znajdujących się w wykazie jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Ważne: Wyszukując kontrahentów należy korzystać z wyszukiwarki na stronach Ministerstwa Finansów. Prawdopodobnie w niedługim czasie pojawią się strony internetowe, które będą próbowały udawać tą oficjalną darmową wyszukiwarkę. Mogą też pojawić się propozycje odpłatnego wpisu do wykazu, który będzie z nazwy bardzo podobny do tego oficjalnego lub wezwania do uiszczania opłat za już istniejący wpis. Takie sytuacje miały miejsce wcześniej przy wprowadzaniu np. CEiDG dlatego zwracam na nie uwagę.
Podkreślam, wykaz podatników VAT jest darmowy i został pobrany przez Szefa KAS z dostępnych rejestrów publicznych. Mówiąc inaczej jeśli dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna lub w formie spółki) i jest podatnikiem podatku VAT to nie od niego zleży czy znajdzie się w wykazie czy też nie.

Najważniejsze dane w wykazie…
Według nas najważniejsze w wykazie oprócz informacji standardowych o danej firmie dostępnych też w innych rejestrach, są:

 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  W wykazie nie znajdziemy danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego – tych podmiotów biała lista nie obejmuje.

Sankcje za zapłatę na inny rachunek bankowy – negatywne konsekwencje podatkowe
Wykaz zaczął działać od 1 września 2019 jednak konsekwencje związane z jego wprowadzeniem zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020.  Zapłata swojemu kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie skutkować będzie tym, że:

 1. Nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Zwracam też uwagę na sposób ustalania wartości transakcji ponieważ nie będzie miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielona zostanie płatność. Praktyka pokaże również czy będzie brana pod uwagę zaplata jednej faktury na rzecz konkretnego kontrahenta czy będą „zliczane” faktury wystawione za dostawy lub usługi od tego samego kontrahenta.
 2. Podatnik będzie ponosił ryzyko solidarnej odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe jeśli kontrahent nie zapłaci podatku VAT należnego od danej transakcji.
  Co ciekawe podmiot, który dokona zapłaty na rachunek bankowy nie wskazany w wykazie będzie mógł uwolnić się od opisanych powyżej sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Sprzedawcy.
  Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. W konsekwencji podmiot dokonujący zapłaty powinien sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planuje zrealizować przelew.

Ważna uwaga
Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie jest obciążona sankcjami.

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości wskazano o czym trzeba pamiętać w związku z wprowadzeniem białej listy:

 1. Należy sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT, w szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie dokonywano żadnych transakcji czyli z nowymi kontrahentami. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar należy sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, należy to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
 3. W przypadku przyjmowania płatności powyżej 15 tys. zł, należy sprawdzić na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje kontrahentów, którzy będą nam płacić za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r. W takiej sytuacji możemy zostać też narażeni na opóźnienie w płatnościach za wystawione przez nas faktury.

W powyższym opisie wykorzystano informacje zawarte na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości.

Łukasz Hęclik

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these